සමිමා දිට්ඨිය‍ෙන් – විශ්මිත අවබෝධයට

සෝතාපන්න ආර්‍ය ශ්‍රාවක පිරිස සදහා සිදුකළ විශ‍ේෂ ධර්මානුශාසනාවකි.