බුද්ධ රාජ්‍යය‍ේ රජ වන්නට නම් හිගන සිතිවිලි වලින් මිද‍ෙන්න.