නැට්ටේ එල්ලිලා යන්න තරම් දිව්‍ය ලෝකෙ මොනවද තියෙන්නේ?