ගැලවුනු-බුද්ධ ශ්‍රාවකයන් හා සසරේ යන ත්‍රිපිටකාචාර්‍ය්