කෙලෙස් ඇති බව නොතේරෙන්නෙ ඇයි..සිත අත්හරින්න බිය වෙන්නෙ ඇයි?