කිලිටි වස්ත්‍රය ගලවා දමා ..ආර්‍ය් ශ්‍රාවකයෙකු වන්න