අවිද්‍යාව හා ප්‍රඥාවට මුුහුණට මුහුණ සටනට ඉඩ දෙන්න.